top of page
2 (2).png
3 (2).png

แรงบันดาลใจของเรา

การผลิต การออกแบบ สุขภาพช่องปาก
และการแก้ปัญหาสังคม

Worawat, MD

ความมุ่งมั่นของเรา >

Por21728_pp copy.jpg

เราอยากสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและแก้ปัญหาให้แก้ผู้ใช้งาน

ประเด็นที่สำคัญ

  • ผู้ผลิตและสินค้าที่ผลิตมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศของสังคม

  • การออกแบบ (Design) ช่วยลดผลกระทบด้านลบที่สินค้าและบริการจะสร้างขึ้น และยังสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นแทน

  • นักออกแบบจาก SolidSprout ร่วมกับผู้ผลิตจาก Senity พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลช่องปาก ลดอันตราย  และรักษาสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะสำหรับคนทั่วไปและผู้สูงอายุ ในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ผู้ผลิตกับระบบนิเวศของสังคม

เวลาเราพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม คนที่ตกเป็นจำเลยมักจะเป็น ‘ผู้ผลิต’ เพราะภาพที่คนส่วนใหญ่มองเกี่ยวกับผู้ผลิตคือการเป็นผู้เอารัดเอาเปรียบ การเห็นแก่ผลกำไรเป็นสำคัญ การยึดเอาการเติบโตของรายได้เป็นศูนย์กลางโดยละทิ้งความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค และการสร้างมลภาวะให้แก่โลกและสิ่งแวดล้อม  ในปัจจุบันมีหลายระบบการผลิตที่กำลังสร้างภาระให้แก่ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจริง ซึ่งในท้ายที่สุด ผลกระทบจะย้อนกลับมาสู่ผู้ผลิตเอง ทั้งในแง่การลดลงของรายได้และความมั่นคงของบริษัท เพราะเมื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทำลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของผู้บริโภค ระบบนิเวศของตลาดก็จะเสียสมดุล และกระเทือนไปถึงทุกส่วนในระบบนิเวศ รวมทั้งผู้ผลิตด้วย

ความร่วมมือระหว่างนักออกแบบจาก SolidSprout กับผู้ผลิตจาก Senity

เนื่องจากผู้ผลิตเป็นหน่วยหนึ่งที่สำคัญในระบบนิเวศของตลาด การร่วมมือระหว่าง SolidSprout (www.solidsprout.com) กับ Senity (www.senityofficial.com) จึงเป็นการชวนกันกลับมามองต้นตอของปัญหาเพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และในทางกลับกัน ก็เป็นความตั้งใจให้ระบบการผลิตสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ด้วยการใส่ใจกับรายละเอียดของการผลิตและกระบวนการออกแบบ

การออกแบบเพื่อแก้ปัญหาสังคม

Dr. Akara 

ความมุ่งมั่นของเรา >

S__5144616.jpg

เนื่องจากผู้ผลิตเป็นหน่วยหนึ่งที่สำคัญในระบบนิเวศของตลาด การร่วมมือระหว่าง SolidSprout  กับ Senity  จึงเป็นการชวนกันกลับมามองต้นตอของปัญหาเพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

Bush

SolidSprout มีความเข้าใจและความสามารถในการดีไซน์หรือใช้ทักษะการออกแบบเพื่อจัดการกับปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก ด้วยแนวคิด “ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม (Design for Social Impacts)” ผ่านการลงมือทำจริงด้วยองค์ความรู้ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ การจัดการ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้งานออกแบบช่วยทำหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของคนในสังคม ส่งผลกระทบด้านลบต่อโลกให้น้อยที่สุด และส่งผลกระทบด้านบวกต่อทุกชีวิตในวงกว้าง การออกแบบของ SolidSprout จึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรูปลักษณ์หรือหน้าตาของสินค้าและบริการที่สวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ยังแฝงด้วยการทำงานเบื้องหลังที่ใส่ใจต่อความอยู่ดีกินดีของคนในสังคมอีกหลายด้าน ซึ่งในครั้งนี้ก็ได้สะท้อนผ่านการทำงานร่วมกับ Senity ซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปากของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมได้ไปพร้อมกัน

ปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ

สุขภาพช่องปากเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในอันดับต้นๆ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของร่างกายหลายส่วนได้ในระยะยาว รายงานการศึกษาหลายชิ้นชี้ตรงกันว่าการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีพอเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลต่อการเกิดโรคอื่นๆ ได้ ในที่นี้รวมไปถึงโรคทางระบบภูมิคุ้มกันและการไหลเวียนโลหิต เพราะในช่องปากมีแบคทีเรียที่อยู่รวมกันทั้งชนิดที่ก่อโรคและชนิดที่เป็นประโยชน์ (Normal Flora) การรักษาสุขภาพช่องปากอย่างผิดวิธีจึงทำให้เกิดการเสียสมดุลระหว่างแบคทีเรียทั้งสองชนิด และเกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมา คนไทยและผู้สูงอายุจำนวนมากยังขาดความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี การให้ความรู้และการปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลช่องปากให้ถูกต้องจึงมีส่วนสำคัญในการทำให้คนไทยสามารถรักษาสุขภาพของตนเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า ทั้งในเรื่องของความสามารถในการดูแลตนเองและความบอบบางของช่องปาก ซึ่งต้องการการใส่ใจเป็นพิเศษ

แนวคิดในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากปัญหาด้านสุขภาพของช่องปาก SolidSprout และ Senity มองว่าอุปกรณ์ที่กำลังถูกใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากในท้องตลาดปัจจุบันก็กำลังสร้างภาระให้แก่สิ่งแวดล้อมด้วย ตัวอย่างเช่น แปรงสีฟันและภาชนะของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานระดับสั้นและระดับกลาง ต้องมีการเปลี่ยนใหม่อยู่บ่อยๆ และส่วนใหญ่ผลิตจากพลาสติก ในขณะที่ในปัจจุบันขยะพลาสติกกำลังสร้างปัญหาให้แก่โลกในทุกๆ ทาง การช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมจึงเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ถูกนำมาพิจารณาด้วยในการออกแบบครั้งนี้ของ SolidSprout ที่ทำร่วมกับ Senity

อุปกรณ์ดูแลช่องปากที่ใส่ใจต่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ด้วยการสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านการสอบถาม สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลจากงานวิจัย SolidSprout และ Senity จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อการใส่ใจเป็นพิเศษ ให้คุณได้ใช้ชีวิตเหนือกาลเวลา” ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของด้ามจับของแปรงสีฟันที่ถูกออกแบบใหม่ให้สามารถจับได้ถนัดมือมากขึ้น ไม่ลื่นหลุดง่ายๆ และยังทำให้ผู้สูงอายุสามารถจับได้สะดวก ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้งาน โดยมีทั้งปุ่มล็อคหัวแม่มือและส่วนนูนที่ช่วยกระชับอุ้งมือ ในขณะที่ขนแปรงก็ถูกพัฒนามาอย่างพิเศษเป็นเจ้าแรกของไทย ให้มีความนุ่มในระดับที่พอเหมาะ ให้สัมผัสที่แตกต่างอย่างที่ไม่สามารถพบได้ในแปรงสีฟันยี่ห้ออื่น รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการผลิตด้ามแปรง ซึ่งเป็นไบโอพลาสติก (Bioplastic) ผลิตจากข้าวโพดและมันสำปะหลัง ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ในสภาวะที่เหมาะสม (Biodegradable)

 

นอกเหนือจากแปรงสีฟัน ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เช่น ยาสีฟันที่บรรจุลงในหลอดที่ผลิตออกมาเป็นพิเศษด้วยการเปลี่ยนผิวพลาสติกด้านนอกให้เป็นเป็นวัสดุรีไซเคิล ช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ที่ไม่จำเป็น และเป็นจุดเริ่มต้นของแผนในอนาคตของการสร้างระบบการผลิตแบบหมุนเวียน (Circular Economy)  นอกจากนี้ยังมีน้ำยาบ้วนปากที่ประกอบด้วยของเหลวที่แยกชั้นกัน 2 ชั้น (2-Phase Mouthwash) ช่วยในการกำจัดกลิ่นปากและทำความสะอาดช่องปากแบบปราศจากแอลกอฮอล์ ให้ความชุ่มชื้นกับช่องปาก และสามารถใช้ได้ดีทั้งกับคนทั่วไปและผู้สูงอายุ บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบรูปทรงให้มีความกระชับกับการหยิบจับ โดยไม่ลืมที่จะยังคงรักษาความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไบโอพลาสติกที่ทำมาจากอ้อย ข้าวโพด และมันสำปะหลัง รวมทั้งบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่มุ่งเน้นการเลือกสรรวัสดุและรูปทรงที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย ใช้ทรัพยากรให้น้อยชิ้นที่สุดหรือเป็นวัสดุชนิดเดียวทั้งผลิตภัณฑ์ เพื่อหนุนให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นสามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่าย

ความร่วมมือระหว่างนักออกแบบกับผู้ผลิตในการแก้ปัญหาสังคม

การทำงานบนฐานของผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากในครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างนักออกแบบกับผู้ผลิตซึ่งสามารถช่วยกันดูแลระบบนิเวศของสังคม ทำให้ธุรกิจและความยั่งยืนสามารถเดินหน้าไปพร้อมกันได้ โดยในอนาคต Senity ยังเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตอื่นๆ ที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น เช่นเดียวกับ SolidSprout ซึ่งยังคงเดินหน้าในการพัฒนาและขยายพื้นที่ของงานออกแบบให้สามารถตอบโจทย์สำหรับบริบทที่หลากหลาย เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

bottom of page